กันยายน 2023

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.

In addition to being the new administrative capital of South Korea full of tall buildings urbanization and serves as a record of political stories and administration of the country from the past until the present

Sejong Sejong also offers Sejong residents and tourists a great experience of pleasure that cannot be found in other cities in South Korea. Sejong National Arboretum or Sejong National Arboretum An arboretum with an area equivalent to approximately 90 football fields.

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.The atmosphere inside the greenhouse Sejong National Arboretum

It is a must-visit destination for tourists who want to immerse themselves in the beauty of Korean flora and culture. Various trees and flowers bloom amidst the breeze and sunlight. and themed international plant gardens in a stunning greenhouse building.

Sejong National Arboretum

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.From ‘Sejong National Arboretum’, you can see the Sejong Economic District.

This enormous arboretum It is South Korea’s first arboretum to be located in a city. Just a 20-minute drive from the city’s city blocks, it’s a beautiful park that’s ideal for those who enjoy walking among the greenery. Including travelers who are looking for a quiet, relaxing place to relax.

Regular staff Sejong National Arboretum The arboretum is an urban arboretum with the themes of ‘Korean Garden’ and ‘Conservation of Plant Resources in the Central Temperate Zone’, the green space showcases more than 1.7 million plants, with over 100 species of plants, according to the tour guide. 3,700 species from many different world climates

‘Sejong National Arboretum’ first opened in July 2020 after 8 years of planning, divided into plant exhibition areas. Learning resources Activity areas and viewpoints total 25 locations.

4 season greenhouse

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.4-season greenhouse building in the shape of an iris flower

Outstandingly beautiful, you can see it towering in the distance. From the moment the car drove into the road before reaching the parking lot, that is. 4 season greenhouse building Or the Four Seasons Conservatory in Korea has several beautiful conservatories. And this place is definitely one of them.

The ‘4 Season Greenhouse’ here is the largest greenhouse in Korea. Designed with the shape of a flower. Iris (iris) Because one of the arboretum’s missions is to conserve the plant resources of the temperate zone.

to collect this mission ‘Sejong National Arboretum’ therefore chose the ‘iris’ shape, a plant species that represents the plant resources of the central temperate zone. It grows well in many areas such as wetlands, plains and rivers and can also be found as a garden plant. Designed in the shape of a greenhouse building.

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.Facilities in the rainy season Before entering the 4 season greenhouse building

Inside this iris-shaped building, there are three large greenhouses that display botanical gardens. The first two houses permanent plantings: Mediterranean Plant Garden and house Tropical Plant Garden

The third house is Special Exhibition Hall Showcasing the seasonal rotation of tree planting in South Korea.

The three houses are connected to each other by a circular hallway in the middle. And there is a coffee shop in the middle.

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.Greenhouse entrance Mediterranean Plant Garden inside a 4 season greenhouse

 • 1) Mediterranean Plant Garden

The Mediterranean climate has a ‘Subtropical’ plants must adapt to survive through drought in summer and extreme humidity in winter.

inside Mediterranean Plant Garden More than 200 types of plants are on display, including prominent trees such as Wallemia pine (Wollemia Nobilis) also known as the dinosaur tree. Old trees are hard to find. It is native to Wollemi National Park in Australia and can be seen here.

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.Golden barrel cactus or ‘Golden Barrel’

Another tree that catches the eye Golden barrel cactus In our country, we call it ‘Tang Thong’, a type of cactus. Semi-spherical shape The mature tree has a diameter of over 1 meter. It can live up to 30 years. The flowers are bright yellow. But if you see flowers It means that the Golden Tang tree is 20 years old or more.

Golden barrel cactus is native to Mexico. and listed as a plant species that is at high risk of extinction from natural areas.

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.

Tea Tree

Trees that Arboretum staff Another introduction is Tea Tree A native Australian plant that has been turned into a variety of skin care products. Until many people call it ‘Aussie tea’ and think it’s a tea tree.

But the Tea Tree is not actually a tea tree and its leaves do not resemble tea leaves. But it is a tall shrub with pointed leaves resembling pine leaves.

Aboriginal people used tea tree leaves as a herbal remedy for headaches. Because it smells like Thai citronella. Who has been to Australia and has never seen a tea tree? The Mediterranean greenhouses here can be viewed up close.

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.Arboretum staff Demonstration of rubbing rosemary leaves The aroma smells good on your hands.

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.Alhambra Palace Theme Mediterranean Plant Gardening

Another notable plant of the Mediterranean climate is the aromatic ‘herbs’. So here we see the tree. rosemary I’m with him, but his idea is very good. Take the low shrub nature of rosemary and plant it along the walkway. Aside from looking beautiful, you can also smell the fragrance as you walk past. Adds natural aroma in the garden very well.

Mediterranean plant gardening inside this greenhouse Built on the theme of the Alhambra Palace in Andalusia, Spain, it is one of the most famous monuments of Islamic architecture. It is one of the best-preserved palaces of the ancient Islamic world.

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.Tropical Plant Garden greenhouse entrance

 • 2) Tropical Plant Garden

The ‘Tropical Plant Garden’ greenhouse, themed around a tropical region with an average monthly temperature of more than 18 degrees Celsius, features more than 400 plants that grow in tropical rainforests around the world. The temperature inside this greenhouse is therefore cool.

For the writer Walking into the greenhouse Tropical Plant Garden It’s like walking in a familiar green forest, shady, easy on the eyes, and comfortable on the body, but there’s excitement in the large size of the plants.

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.The lush atmosphere of the Tropical Plant Garden

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.group of insectivorous plants

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.Beautiful corner inside the Tropical Plant Garden

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.

This greenhouse captures the beauty of the rainforest.rubber treebroad leavesfernthat is fully grown until the leaf stalks are a meter long coffee treeGrown in the mountains of Sudan and Ethiopia. Gunnera tree (Gunnera), which has leaves longer than 2 meters, grows in southern Brazil and is a group of insectivorous plants.

Even the tree Duck feet that has its original habitat in Southeast Asia And they can be found in every region of Thailand. They can be seen here. There is a sign that says Alstonia scholaris.

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.Pond zone within the Tropical Plant Garden

Around the pond, there are many varieties of tropical plants with beautiful leaves and flowers. Victoria Regia Mysterious Victoria Lotus that can support a person’s weight while standing.

There is even mangrove tree Symbolic plant ‘Mangrove’, tropical and subtropical coastal wetlands. It is both a spawning ground and a habitat for marine animals. and plays an important role in preventing natural disasters such as tsunamis and typhoons. Continuous conservation of mangrove forests is therefore necessary.

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.Atmosphere inside the special exhibition hall

 • 3) Special Exhibition Hall

South Korea has four seasons, so the plants on display inside Greenhouse, Special Exhibition Hall This therefore emphasizes presentation. The beauty of flowering plants in Korea each season

There are also elements such as scenes, furniture, and various displays. Adding to the atmosphere to match that season as well.

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.Photo corner in the special exhibition hall

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.Peter Rabbit’s Secret Garden themed photo shoot

Interior exhibits The ‘Special Exhibition Hall’ changes according to the season and cultural events. There are no less inviting corners to take photos as souvenirs than the first two greenhouses because the style changes every season.

The theme on display in fall 2023 is Peter Rabbit’s Secret Garden, the adorable main character in the fairy tale. It is scheduled to be on display until October 29.

Palace Garden

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.Park behind Sangdeok Palace

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.The walls are designed according to the ancient era.

When arriving in this area of Sejong National Arboretum The atmosphere changed to another form. It’s like we are walking in an era when Korea was still ruled by the Joseon Dynasty as seen in many famous series. Since the walls are made of stone and there is a small roof ridge-like edge along the wall, it creates a very good atmosphere.

The landscaping in this area is a simulation. Park behind Sangdeok Palace (Changdeokgung), which is known as The most beautiful ‘palace park’ in Korean history It is also considered to be the ‘Royal Garden’ of the Joseon Dynasty that represents the history of Korean gardening culture.

‘Sejong National Arboretum’ reproduces the real size ‘Sangdeok Palace Back Park’ here.

The history of the park behind Changdeok Palace began in 1406 or the 6th year of the reign of King Taejong of the Joseon Dynasty. palace as much as possible

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.Dodamjeong Pavilion

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.The beauty inside Dodamjeong Pavilion

The simulation of ‘Sangdeok Palace Back Park’ is based on every location according to the original plan. Gaonmum Arch and Dodamji Pond has been arranged between Juhamnu Pavilion and Dodamjeong Pavilion It is a straight line following the original style of the Sangdeok Palace park.

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.Park behind Sangdeok Palace

Dodamji Pond (Dodamji) has a rectangular shape. There is a small circular island in the middle of the pond again. It is a pond created according to beliefs influenced by Taoism and Confucianism that uses a square symbol to represent the world. and the circle represents heaven

On a circular island in the middle of the pond, a ‘pine tree’ was planted, a symbol of honesty and a wish for the king’s good health and long life. In the pond, there were lotus and water lilies planted.

According to Korean tradition Ponds are often named after pavilions built nearby. Dodamji Pond is also named after Dodamjeong Pavilion.

Mukunghwa, national flower

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.Mukunghwa (photo credit: sjna.or.kr)

Plants that are definitely a must have inside ‘Sejong National Arboretum’ is Mukunghwa (Mugunghwa) National flower of South Korea. and appears in national symbols and national anthems.

Mukunghwa is a species of hibiscus, Hibiscus syriacus, also known as ‘Korean Rose’

The symbolic meaning of this flower comes from the Korean word ‘mugung’, which means ‘everlasting’, referring to a flower that blooms forever and will never fade. and also has the meaning that ‘Endless abundance’

Emblems of various administrative regions South Korea’s symbol consists of the Hibiscus syriacus flower. It is generally considered by South Koreans to be a traditional symbol of the Korean people and culture.

‘Sejong National Arboretum’ has set aside one area to be planted specifically as a ‘Mugunghwa’ flower garden.

Sejong 2 : Sejong National Arboretum Get to know the national flower of South Korea.Electric train inside Sejong National Arboretum

With as much time as I have Arboretum staff Take a ride on the 18-seat electric train to see the view of the gardens. You can see the vast areas of the gardens, but not all 25 locations.

The tour guide said that the peopleSejongPeople often come to relax and take a walk in this arboretum. Young couple and family Especially during the autumn leaves changing colors. The garden here is full of colorful yellow, orange, and red leaves, all strangely beautiful.

It invites you to spend time here without getting bored amidst the cool autumn weather.

note : Next week, please follow. ‘Experience the Korean tea ceremony’ and ‘Sejong’s highest coffee shop’

ดวงสุขภาพวันนี้ 29 กันยายน 2566 รู้คำทำนายสุขภาพของคุณ

ดวงสุขภาพวันนี้ กันยายน ดวงสุขภาพประจำวันของคุณบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพ การงาน และความสัมพันธ์ของคุณได้บ้าง

ดูดวงสุขภาพราศีเมษวันนี้

วันนี้ดูเหมือนพลังงานของคุณจะสูงมาก ดังนั้นอย่าลืมใช้พลังงานนี้ให้เป็นประโยชน์และเพิ่มการออกกำลังกายบางรูปแบบให้กับกิจวัตรประจำวันของคุณ ไปวิ่งหรือเข้ายิมเพราะจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีพลังมากกว่าเดิม ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างเหมาะสมและรับฟังร่างกายของคุณ

เคล็ดลับความรัก: เชื่อสัญชาตญาณของคุณและทำตามหัวใจ แล้วคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในสภาวะแห่งความรักอันเปี่ยมสุข
เคล็ดลับกิจกรรม: ฝึกเขียนบันทึก
สีนำโชคด้านความรัก: สีชมพู
สีนำโชคด้านการงาน : สีแดง
เคล็ดลับสุขภาพ: รักษานิสัยการกินอย่างสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงการข้ามมื้ออาหารเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ดูดวงสุขภาพราศีพฤษภวันนี้

วันนี้คุณอาจมีพลังงานต่ำ ดังนั้นควรดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดี และพักผ่อนอย่างเหมาะสม กินอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการ ออกกำลังกายเป็นประจำ และนอนหลับอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองเป็นอันดับแรกและหาเวลาผ่อนคลายและฝึกสติ โปรดจำไว้เสมอว่าจะต้องรู้สึกขอบคุณและเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ

เคล็ดลับความรัก: การสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาเป็นสิ่งสำคัญ และจำไว้ว่าการประนีประนอมเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน
เคล็ดลับกิจกรรม: เล่นหมากรุก
สีนำโชคด้านความรัก: สีเหลือง
สีนำโชคด้านการงาน : สีชมพู
เคล็ดลับด้านสุขภาพ: ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม

{{{htmlข้อมูล}}}

ดูดวงสุขภาพราศีเมถุนวันนี้

สุขภาพของคุณดูเหมือนจะอยู่ในมือที่ดี จิตใจที่เฉียบแหลมและสติปัญญาและความสามารถในการคิดที่รวดเร็วจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองเป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุด และอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น เชื่อความรู้สึกในลำไส้ของคุณและฟังร่างกายของคุณ แล้วคุณจะรู้สึกขอบคุณในภายหลัง

เคล็ดลับความรัก: ใช้ความสามารถพิเศษตามธรรมชาติของคุณเพื่อดึงดูดคู่รักที่มีศักยภาพหรือกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เคล็ดลับกิจกรรม: เล่นฟุตบอล
สีนำโชคด้านความรัก: สีเงิน
สีนำโชคด้านการงาน : สีน้ำเงินเข้ม
เคล็ดลับด้านสุขภาพ: มุ่งเน้นไปที่การรักษาอาหารที่สมดุลและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด

{{{htmlข้อมูล}}}
ดูดวงสุขภาพมะเร็งวันนี้

คุณต้องใส่ใจสุขภาพของคุณเป็นพิเศษในวันนี้ รักษาร่างกายให้ชุ่มชื้นและพักผ่อนให้เพียงพอ แต่ไม่มากจนทำให้คุณเซื่องซึม หลีกเลี่ยงการกดดันตัวเองมากเกินไปและทำให้ตัวเองเครียดเพราะจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้า จำไว้ว่าการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนหากจำเป็น

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจและให้เราปรับแต่งฟีดของคุณ

ปรับแต่งตอนนี้

เคล็ดลับความรัก: หากคุณเป็นโสด ให้พาตัวเองออกไปและอย่ากลัวที่จะลองเสี่ยงกับความรัก
เคล็ดลับกิจกรรม: วางแผนการเดินทางหนึ่งวัน
สีนำโชคด้านความรัก : สีพลัม
สีนำโชคด้านการงาน : สีขาว
เคล็ดลับด้านสุขภาพ: ดำเนินการทันทีเพื่อลดหรือเลิกการบริโภคเครื่องดื่มอัดลมเพื่อสุขภาพของคุณ

ดวงสุขภาพราศีสิงห์วันนี้

วันนี้สุขภาพของคุณดูเหมือนจะค่อนข้างดี ความมั่นใจและความมั่นใจในตนเองในระดับสูงจะช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาใดๆ ได้ เป็นวันที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ และท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเป็นประจำหรือการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ดูแลสุขภาพจิตพอๆ กับสุขภาพกายด้วยการพักผ่อนเพื่อชาร์จพลังให้ตัวเองและขจัดความรู้สึกด้านลบออกไป

เคล็ดลับความรัก: การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นควรเปิดใจและซื่อสัตย์กับความรู้สึกของคุณ
เคล็ดลับกิจกรรม: ใช้เวลากับเพื่อนเก่าของคุณ
สีนำโชคด้านความรัก: กล้วยไม้
สีนำโชคด้านการงาน : สีทอง
เคล็ดลับด้านสุขภาพ: หลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน อย่าลืมพักผ่อนและพบกับความสงบด้วยการทำสมาธิ การใช้เวลาและการผ่อนคลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ

ดวงสุขภาพราศีกันย์วันนี้

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณควรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของคุณ หาเวลาออกจากตารางงานที่ยุ่งวุ่นวายเพื่อดูแลตัวเองและบำรุงร่างกายด้วยอาหารเพื่อสุขภาพ พักผ่อนเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าจำเป็น โปรดจำไว้เสมอว่าการดูแลตัวเองและสุขภาพของคุณไม่ใช่การเห็นแก่ตัวและค่อนข้างจำเป็นสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ มุ่งมั่นในการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดี

เคล็ดลับความรัก: จำไว้ว่าความอ่อนแอสามารถเป็นจุดแข็งได้ และการเปิดใจให้กับคนที่คุณรักจะทำให้คุณใกล้ชิดยิ่งขึ้น
เคล็ดลับกิจกรรม: ใช้เวลากับคนใกล้ตัวและที่รัก
สีนำโชคด้านความรัก: สีชมพูอ่อน
สีนำโชคด้านการงาน : สีเทา
เคล็ดลับด้านสุขภาพ: จัดลำดับความสำคัญด้านสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ

ดวงสุขภาพราศีตุลย์วันนี้

ดูแลตัวเองให้ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดื่มด่ำกับการออกกำลังกายและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณ เช่น การรับประทานอาหารที่สมดุลและออกกำลังกายเป็นประจำ การให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองและการสละเวลาเพื่อสุขภาพจิตที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หลีกหนีจากความเร่งรีบและวุ่นวายของชีวิตในเมืองแล้วไปเที่ยวพักผ่อนสักครั้ง โปรดจำไว้ว่าสุขภาพของคุณคือความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ

เคล็ดลับความรัก: เปิดใจให้กับคู่รักและใช้เวลาแสดงความขอบคุณต่อพวกเขา
เคล็ดลับกิจกรรม: ทำอะไรที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น
สีนำโชคด้านความรัก: ลาเวนเดอร์
สีนำโชคด้านการงาน : สีน้ำตาล
เคล็ดลับด้านสุขภาพ: ใส่ใจกับการปรับปรุงตารางการนอนหลับเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้พักผ่อนและฟื้นฟูอย่างเพียงพอ

ดูดวงสุขภาพราศีพิจิกวันนี้

จิตใจและร่างกายของคุณสอดคล้องกัน พลังงานของคุณสูงและสุขภาพร่างกายของคุณก็ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องสร้างสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งกับการผ่อนคลาย รวมแนวทางปฏิบัติต่างๆ เช่น การทำสมาธิและโยคะเพื่อทำให้จิตใจสงบและลดความเครียด ฟังร่างกายของคุณแล้วมันจะนำทางคุณไปสู่สุขภาพที่สมบูรณ์

เคล็ดลับความรัก: โอบกอดความมหัศจรรย์แห่งความรักและปล่อยให้หัวใจนำทางไป
เคล็ดลับกิจกรรม: อ่านหนังสือหรือหนังสือพิมพ์
สีนำโชคด้านความรัก: สีดำ
สีนำโชคด้านการงาน : สีม่วง
เคล็ดลับสุขภาพ: เน้นการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีนสูง เพื่อบำรุงร่างกายและรักษาความเป็นอยู่ที่ดี

ดวงสุขภาพราศีธนูวันนี้

วันนี้เป็นวันดีที่จะให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ หาเวลาออกกำลังกายและกิจกรรมที่ช่วยบำรุงจิตวิญญาณของคุณ คำนึงถึงนิสัยการกินของคุณและพยายามรวมอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นเข้ากับอาหารของคุณ โปรดจำไว้ว่าการดูแลร่างกายของคุณเป็นกุญแจสำคัญในการเติมเต็มชีวิตและการผจญภัย

เคล็ดลับความรัก: หากคุณโสด คุณอาจพบคนใหม่ที่ทำให้คุณตื่นเต้นและสนใจ หากคุณมีคู่รัก คาดหวังว่าจะมีประกายไฟและสิ่งต่างๆ จะร้อนแรงขึ้น
เคล็ดลับกิจกรรม: ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพหรือระบายสี
สีนำโชคด้านความรัก: ส้มเขียวหวาน
สีนำโชคด้านการงาน : สีฟ้าอ่อน
เคล็ดลับด้านสุขภาพ: ดูแลร่างกายเป็นพิเศษตั้งแต่วันนี้ เพราะคุณอาจรู้สึกคลื่นไส้ได้ ปฏิบัติต่อตนเองด้วยความเอาใจใส่และเสน่หาเพื่อส่งเสริมการเยียวยาและความเป็นอยู่ที่ดี

ดวงสุขภาพราศีมังกรวันนี้

วันนี้จิตใจและร่างกายของคุณสอดคล้องกันชาวราศีมังกร มุ่งเน้นไปที่สุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ ลองออกกำลังกายเป็นประจำหรือหางานอดิเรกเพื่อสุขภาพเพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีทั้งกายและใจ จำไว้ว่าการดูแลตัวเองคือการแสดงความรักตนเองขั้นสูงสุด

เคล็ดลับความรัก: คู่รักของคุณหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นคนรักอาจจะรู้สึกได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษในวันนี้ ดังนั้นใช้กำลังใจของพวกเขาเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณเอง
เคล็ดลับกิจกรรม: เล่นแบดมินตัน
สีนำโชคด้านความรัก : สีน้ำตาลแซนดี้
สีนำโชคด้านการงาน : สีเทา
เคล็ดลับด้านสุขภาพ: หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพของคุณ และเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ

ดูดวงสุขภาพราศีกุมภ์วันนี้

สุขภาพของคุณคือความมั่งคั่งของคุณ และวันนี้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาและมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษ ต้อนรับวันใหม่ด้วยทัศนคติเชิงบวกและดูแลตัวเองทั้งทางร่างกายและอารมณ์ กิจวัตรการออกกำลังกายเป็นประจำหรือพิธีกรรมการดูแลตนเองสามารถสร้างความมหัศจรรย์ให้กับความเป็นอยู่ที่ดีของคุณได้ ดังนั้นการดูแลตัวเองทุกวันจึงเป็นสิ่งสำคัญ โปรดจำไว้ว่า จิตใจและร่างกายที่แข็งแรงเท่ากับชีวิตที่มีความสุข

เคล็ดลับความรัก: เชื่อสัญชาตญาณของคุณและปล่อยให้หัวใจนำทางคุณ เนื่องจากนี่คือเวลาสำหรับการเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งและการเติมเต็ม
เคล็ดลับกิจกรรม: เล่นแบดมินตัน
สีนำโชคด้านความรัก: สีเขียวน้ำทะเล
สีนำโชคด้านการงาน : สีกรมท่า
เคล็ดลับด้านสุขภาพ: หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพของคุณ และเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ

ดูดวงสุขภาพราศีมีนวันนี้

ในฐานะชาวราศีมีนที่อ่อนไหวและมีอารมณ์ คุณมักจะให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่นมาก่อนความต้องการของตัวเอง วันนี้ ใช้เวลามุ่งเน้นไปที่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเอง ฟังร่างกายของคุณและพักผ่อนเมื่อคุณต้องการ ร่วมกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขและสดชื่น โปรดจำไว้ว่าการดูแลตนเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ใช้เวลาสำหรับตัวคุณเองในวันนี้และเพลิดเพลินไปกับประโยชน์ของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี

เคล็ดลับความรัก: ใช้โอกาสนี้ในการสนทนาแบบเปิดอกและสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เคล็ดลับกิจกรรม: ออกเดินทางท่องเที่ยววันนี้
สีนำโชคด้านความรัก: สีน้ำตาลแดง
สีนำโชคสำหรับการงาน: ลาเวนเดอร์
เคล็ดลับด้านสุขภาพ: วันนี้คุณอาจเกิดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารได้

การปรากฏตัวการ์ตูนโจ๊กเกอร์ที่ดีที่สุดในแบทแมนจัดอันดับ

โจ๊กเกอร์เป็นหนึ่งในตัวร้ายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการ์ตูน ตัวตลกเจ้าชายแห่งอาชญากรรมของก็อตแธมได้รับพรจากการแสดงที่หลากหลายและน่าดึงดูดใจจากนักแสดงที่มีพรสวรรค์ทั้งในภาพยนตร์และโทรทัศน์ แต่เขาก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นเรื่องราวในวงการแอนิเมชั่นเช่นกัน

การแสดงแอนิเมชั่นหลายเรื่องเกี่ยวกับศัตรูตัวฉกาจที่สุดของแบทแมนนั้นมีความโดดเด่นไม่แพ้กับภาพยนตร์อื่นๆ เลย น่าเสียดายที่ไม่ใช่ว่า Joker ทุกแอนิเมชั่นจะดำเนินชีวิตตามมาตรฐานเดียวกันได้ บางครั้งโจ๊กเกอร์แบบแอนิเมชั่นก็จะดีหรือแย่พอๆ กันเท่านั้น แบทแมน แสดงว่าเขาเข้าร่วม ในบางครั้ง การ์ตูนโจ๊กเกอร์จะโดดเด่นในฐานะสมาชิกที่ดีที่สุดหรือแย่ที่สุดในทีมนักแสดงของเขา

อัปเดต 28 กันยายน 2566 โดย Katie Doll: ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการแสดงแบทแมนแอนิเมชั่นมากมายและเกือบทุกคนต่างลองปรับเปลี่ยนตัวซวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Caped Crusader แอนิเมชันโจ๊กเกอร์อาจโดนหรือพลาดได้ ดังนั้นเราจึงอัปเดตรายการนี้พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดอันดับโจ๊กเกอร์ทุกเวอร์ชันในประวัติศาสตร์แอนิเมชันทางโทรทัศน์

ที่เกี่ยวข้อง: ของเล่น McFarlane เผยรูป Batman Gold Label “โจ๊กเกอร์”

ผู้กล้าหาญและกล้าหาญ

2551

ผู้กล้าหาญและกล้าหาญ เป็นการทดลองที่น่าสนใจและสนุกสนานในรายการแอนิเมชั่น ซีรีส์นี้เป็นการจับคู่แบทแมนกับฮีโร่และวายร้ายจากประวัติศาสตร์ DC โดยยืมมาจากยุคเงิน ไปจนถึงชุดของแบทแมน การปรากฏตัวของโจ๊กเกอร์ดูเหมือนจะยืมมาจากยุคนี้อย่างมาก (และบางทีอาจเป็นสุนทรียศาสตร์ของการ์ตูนปี 68 ด้วยซ้ำ)

น่าเสียดายที่บุคลิกของเขาดูบิดเบี้ยวมากกว่าบิดเบี้ยว และค่อนข้างสงบกว่าที่แฟน ๆ ยุคใหม่คาดหวังจาก Clown Prince of Crime ผู้กล้าหาญและกล้าหาญ โดยรวมแล้ว Joker เป็นการตีความที่น่าสนใจ แต่ก็แทบจะไม่โดดเด่นเลย

การผจญภัยของแบทแมน

1968

โจ๊กเกอร์จากการผจญภัยของแบทแมนในชุดโจรสลัด

ในยุค 60 แบทแมนถูกกำหนดให้น้อยลงจากความสมจริงอันกล้าหาญซึ่งเขาถูกสร้างขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นคือความเหนือจริงแบบแคมป์ปิ้งที่มาพร้อมกับรายการโทรทัศน์ของอดัม เวสต์ สิ่งนี้ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ระลอกคลื่นที่แพร่กระจายไปทั่วสื่ออื่น ๆ ทั้งหมดที่ตัวละครและโลกของเขาปรากฏ รวมถึงซีรีส์ของ Filmation ในปี 1968 การผจญภัยของแบทแมน.

โจ๊กเกอร์เข้าแล้ว. การผจญภัยของแบทแมน ไม่ค่อยเป็นตัวละครเสริมในการ์ตูนและเป็นอาชญากรตัวฉกาจมากกว่า นอกจากนี้ งานพากย์ยังให้ความรู้สึกเหมือนเป็นความประทับใจที่ไม่ดีของ Edward G. Robinson ที่โปรยปรายด้วยเสียงหัวเราะที่ตลกขบขัน การทำซ้ำนี้อาจจะได้รับการอภัยสำหรับการรวบรวมความรู้สึกอ่อนไหวของเวลา แต่มันก็ไม่คงอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่นอน

ที่เกี่ยวข้อง: 10 สุดยอดพันธมิตรวายร้ายแบทแมน

ผู้พิพากษาหนุ่ม

2010

โจ๊กเกอร์จาก Young Justice ล้อมรอบด้วยต้นไม้

อันที่จริงก็ไม่มีอะไรมาก ผู้พิพากษาหนุ่มเวอร์ชันของโจ๊กเกอร์ที่จะวิจารณ์เนื่องจากตัวละครปรากฏในซีรีส์เพียงช่วงสั้น ๆ เท่านั้น สิ่งนี้สมเหตุสมผลเช่น ผู้พิพากษาหนุ่ม ครอบคลุมทุกสิ่งในจักรวาล DC ตั้งแต่ชาวแอตแลนติสไปจนถึงเทพองค์ใหม่ แต่เมื่อโรบินเป็นตัวละครหลัก มันดูน่าเสียดายที่ใช้โจ๊กเกอร์น้อยเกินไปถึงขนาดนี้

ความสวยงามทางการมองเห็นของโจ๊กเกอร์นั้นแม่นยำในการ์ตูน และเบรนต์ สปินเนอร์ก็ทำงานได้ดีกับเนื้อหาที่เขาได้รับ ซึ่งทำให้โจ๊กเกอร์แฝงไปด้วยภัยคุกคามอันเยือกเย็นที่ซ่อนเร้นและไร้ขอบเขต อย่างไรก็ตาม การกระทำของเขาดูเล็กน้อย ด้วย อ่อนลงขาดพลังและเสียงหัวเราะอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวละคร

แบทแมน นินจา

2018

โจ๊กเกอร์จากแบทแมนนินจา

ความคิดสร้างสรรค์ในการตีความตัวละครคลาสสิกใหม่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษามิธอสให้สดใหม่ แต่การหลงไปจากแหล่งข้อมูลมากเกินไปจะทำให้แฟน ๆ แปลกแยก นี่เป็นกรณีของ แบทแมน นินจาซึ่งขนส่งอัศวินรัตติกาล พันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของเขา และศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของเขาไปยังระบบศักดินาญี่ปุ่น

การนำสไตล์และการแต่งกายในยุคนั้นมาใช้ สิ่งที่อาจดูเป็นการหักมุมในตำนานของแบทแมน กลับกลายเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจและน่าสับสน โดยเฉพาะในกรณีของโจ๊กเกอร์ การแสดงโจ๊กเกอร์ในชุดจักรวรรดิญี่ปุ่นและการที่จู่ๆ เขาก็เชี่ยวชาญในการเล่นดาบไม่ได้เพิ่มบทสนทนามากนัก

ฮาร์ลีย์ ควินน์

2562 – ปัจจุบัน

การ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่ที่มีชื่อเดียวกันของฮาร์ลีย์ ควินน์ได้รับความนิยมจากทั้งแฟนๆ และผู้ชม โดยเพิ่มข้อความอีกชั้นให้กับเทพนิยายค้างคาว ส่วนหนึ่งของความน่าดึงดูดของซีรีส์นี้ นอกเหนือจากธีมสำหรับผู้ใหญ่และภาพความรุนแรงแล้ว ก็คือการแสดงลักษณะของฮาร์ลีย์ในฐานะตัวตนสำหรับตัวเธอเอง โดยไม่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของโจ๊กเกอร์

โจ๊กเกอร์ก็ปรากฏตัวใน ฮาร์ลีย์ ควินน์อย่างไรก็ตาม. พากย์เสียงโดย Alan Tudyk ตัวตลกเจ้าชายแห่งอาชญากรรมได้รับการถ่ายทอดอย่างเชี่ยวชาญในฐานะอันธพาลที่เก่งพอๆ กัน หมอเสน่ห์อ่อนโยน และผู้ร้ายที่สังหาร แม้ว่าซีรีส์อื่นๆ จะสำรวจความสัมพันธ์ที่ผิดปกติของ The Joker และ Harley อย่างกว้างขวาง ฮาร์ลีย์ ควินน์ เพิ่มความลึกให้กับตัวละครทั้งสองด้วยการสำรวจการเลิกราของพวกเขา

ที่เกี่ยวข้อง: DC เตรียมเปิดตัววายร้าย ‘Joker Level’ ในซีรี่ส์ Wonder Woman ใหม่

แบทแมน

2547

โจ๊กเกอร์จากเดอะแบทแมนยิ้ม

เควิน ไมเคิล ริชาร์ดสันนำเสนอการแสดงเสียงที่ยอดเยี่ยมให้กับตัวละครสุดคลาสสิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ตั้งแต่รูปร่างโค้งงอไปจนถึงแขนเสื้อแจ็กเก็ตพลิ้วไหว เดอะ แบทแมน’Joker เป็นที่จดจำได้ทันทีในขณะเดียวกันก็ดูสดใหม่อีกด้วย

โจ๊กเกอร์และแบทแมนมักจะเขย่งเท้าในการต่อสู้ แต่ก็เป็นเรื่องยากที่โจ๊กเกอร์จะโลดโผนมากกว่าในทั้งสอง เวอร์ชันนี้สามารถกระโดด กระโดด และพลิกวงกลมรอบ Caped Crusader ได้ ตั้งแต่การสร้างอนุสรณ์สถานของเมืองขึ้นมาใหม่ ไปจนถึงรอยยิ้มอันเลวร้าย ไปจนถึงการจับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยไพ่ใบยักษ์ เดอะ แบทแมน’Joker พบกับอาชญากรที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นจนจบ

แบทแมน: โจมตีอาร์กแฮม

2014

โจ๊กเกอร์จาก Batman: Assault On Arkham ชี้ปืน

Troy Baker อาจเลียนแบบ Mark Hamill ได้ดีที่สุดเมื่อเขาพากย์เสียง Joker เข้ามา แบทแมน: โจมตีอาร์กแฮมแต่เขาสามารถนำความรู้สึกมีชีวิตชีวาและความเร่งด่วนมาสู่ตัวละครที่เน้นความวิกลจริตในส่วนลึกและอันตรายที่เกิดขึ้น ทุกครั้งที่โจ๊กเกอร์พูด ผู้ชมจะถอยกลับด้วยความกระวนกระวายใจถึงสิ่งที่น่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้น ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักพากย์

เช่น การโจมตีอาร์กแฮม ได้รับการจัดอันดับ PG-13 โจ๊กเกอร์สามารถมีส่วนร่วมในการกระทำรุนแรงที่น่าสยดสยองซึ่งคุ้นเคยกับตัวละครของเขามากกว่า ในทางสุนทรียศาสตร์ เขาอาจจะดูเพรียวบางเกินกว่าที่มนุษย์จะเป็นไปได้ แต่รูปร่างหน้าตาของเขามีความแม่นยำในการ์ตูนไม่มากก็น้อยและสอดคล้องกับ อาร์คัม เกม.

อัศวินรัตติกาลกลับมา ตอนที่ I และ II

2555-2556

โจ๊กเกอร์จาก Dark Knight Returns ล้อมรอบด้วยแก๊ส

อัศวินรัตติกาลกลับมา เป็นการดัดแปลงจากซีรีส์ในตำนานของแฟรงก์ มิลเลอร์ที่เล่าถึงช่วงพลบค่ำของแบทแมนอย่างเชี่ยวชาญ แน่นอนว่าเรื่องราวดังกล่าวจะไม่สมบูรณ์ไม่ได้หากปราศจากการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายระหว่าง Dark Knight และ The Joker และภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ดำเนินเรื่องไปอย่างจุใจ

แรงดึงดูดที่ล้อมรอบการเผชิญหน้าครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้อง การฆาตกรรมตามอำเภอใจของโจ๊กเกอร์ต่อผู้ยืนดูงานแสดงสินค้าตอกย้ำความต้องการของแบทแมนอย่างชัดเจนในการยุติความสัมพันธ์ที่เป็นปฏิปักษ์ของพวกเขาด้วยความรู้สึกถึงจุดสิ้นสุด

ที่เกี่ยวข้อง: ทำไมแบทแมนถึงร่วมมือกับโจ๊กเกอร์บ่อยนัก?

ภายใต้หมวกแดง

2010

โจ๊กเกอร์จาก Under The Red Hood ยิ้มให้กับกล้อง

ภายใต้ฮูดสีแดง เป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นแบทแมนที่ดีที่สุดที่ออกโดย Warner Bros. และนั่นก็เนื่องมาจากบทบาทสนับสนุนที่ The Joker เล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ แม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเขาจะไม่มีอะไรโดดเด่น แต่ลักษณะเฉพาะของเขาก็ทำให้เขาเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้และมีอารมณ์ขันอย่างรวดเร็วในลักษณะที่น่าขันและร้ายแรง

The Joker เวอร์ชันนี้จัดแสดงเต็มรูปแบบในฉากที่ Black Mask พยายามจ้าง Joker ให้เข้าทำงาน ในการออดิชั่นประเภทต่างๆ The Joker สังหารบอดี้การ์ดของ Black Mask ทั้งหมดด้วยแก้วน้ำที่แตก แม้ว่าในตอนแรกอาจจะฟังอะไรได้ยากก็ตาม ทุราเบนเดอร์ในผลงานพากย์เสียงของโจ ดิมักจิโอ โจ๊กเกอร์ของเขาทั้งน่ากลัวและน่าหลงใหล และมันก็ปิดท้ายด้วยเสียงหัวเราะที่ชั่วร้ายจริงๆ

แบทแมน: ซีรีส์แอนิเมชั่น/DCAU

2535 – ปัจจุบัน

Joker ของ Mark Hamill ไม่เพียงแต่กลายเป็นตัวละครในเวอร์ชันแอนิเมชั่นที่โดดเด่นที่สุดเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในบรรดาสื่อทุกประเภทอีกด้วย ในฐานะแฟนหนังสือการ์ตูน ฮามิลล์เข้าใจถึงความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ของเดอะ โจ๊กเกอร์ ไม่เหมือนนักพากย์คนอื่นๆ โดยเน้นย้ำนิสัยที่อันตรายของเขาด้วยอารมณ์ขันเชิงเสียดสีและขี้เล่นอย่างแท้จริง

Mark Hamill พากย์เสียง The Joker ในหลายสิบโปรเจ็กต์ตั้งแต่ แบทแมนซีรีส์แอนิเมชั่น ถึงเกมเลโก้ถึง หุ่นยนต์ไก่ ล้อเลียน อย่างไรก็ตาม ดีซีเอยู เวอร์ชันของ The Joker จะยังคงเป็นมาตรฐานทองคำสำหรับการทำแอนิเมชั่นกฎบัตรนี้ต่อไปอีกนานหลายทศวรรษ

ซีรีส์เกาหลีใหม่ – หนังเกาหลีน่าดูเดือนกันยายน 2566 คัดสรรจากทุกบริการสตรีมมิ่ง

เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีซีรี่ย์เกาหลี และหนังเกาหลีมาใหม่ ยกทัพความบันเทิงมาเสิร์ฟคนรักหนังไทย ทั้งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์และสตรีมมิ่งบนทุกแพลตฟอร์ม ชมให้จุใจ หลากหลายแนว ทั้งสยองขวัญ สืบสวน อาชญากรรม และโรแมนติกคอมเมดี้

ไทยรัฐออนไลน์ได้รวบรวมไว้ 12 รายการ หนังเกาหลีและซีรี่ย์เกาหลีสินค้ามาใหม่ของเดือนกันยายนที่จะแบ่งปันกับคุณ สนุกทุกด้าน ครบทุกแพลตฟอร์ม คุณสามารถเลือกรับชมได้

ซีรีย์เกาหลีใหม่ – หนังเกาหลีน่าดู กันยายน 2023/2023

ฮวาอี : เด็กชายปีศาจ

วันที่วางจำหน่าย: 1 กันยายน 2023
ช่องรับชม: เอชบีโอ โก
เรื่องย่อ : โจร 5 คน ลักพาตัวเด็กหนุ่มเรียกค่าไถ่ แต่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจนทำให้ไม่ได้รับเงิน พวกโจรจึงตัดสินใจเลี้ยงดูเด็กคนนี้และตั้งชื่อให้ว่า “ฮ่วยอี้” โดยทำหน้าที่เป็นพ่อของลูกทั้ง 5 และอยากฝึกให้เด็กคนนี้โตเป็นหัวขโมยแบบพวกเขา

นักเลงนิรนาม: กฎแห่งกาลเวลา

วันที่วางจำหน่าย: 1 กันยายน 2023
ช่องรับชม: เอชบีโอ โก
เรื่องย่อ : ละครอาชญากรรมที่สร้างจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ในช่วงทศวรรษ 1990 เล่าเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ภาษีท่าเรือที่ยอมแลกเงินใต้โต๊ะ จนวันหนึ่งเขาได้พบกับกลุ่มโจรที่เข้ามาลักลอบขนตู้คอนเทนเนอร์ เมื่อเปิดออกมาก็พบยาจำนวนมาก ทำให้เขาตัดสินใจว่าจะเก็บมันไว้และขายให้กับแก๊งมาเฟียเอง

เวลาโทรหาคุณ

วันที่วางจำหน่าย: 8 กันยายน 2023
ช่องรับชม: เน็ตฟลิกซ์
เรื่องย่อ : ซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่ทาง Netflix เล่าเรื่องราวของ “จุนฮี” หญิงสาวผู้โศกเศร้ากับการเสียชีวิตกะทันหันของแฟนหนุ่ม จนกระทั่งได้ฟังเพลงจากเทปคาสเซ็ท มันทำให้เธอเดินทางย้อนเวลากลับไปในปี 1998 และได้พบกับผู้ชายที่เธอรักอีกครั้ง

วันลักพาตัว

วันที่วางจำหน่าย: 13 กันยายน 2023
ช่องรับชม: วิดีโออเมซอน ไพรม์
เรื่องย่อ : ละครเกาหลีเรื่องใหม่ตั้งแต่เดือนกันยายน 2023 บอกเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่กลายเป็นหัวขโมยเพื่อลักพาตัวเด็กหญิงวัย 11 ขวบและจับเธอเพื่อเรียกค่าไถ่ เพราะเขาต้องการหาเงินมารักษาลูกสาวที่ป่วย แต่กลับกลายเป็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กอัจฉริยะ นำไปสู่โรคแทรกซ้อนอีกมากมาย

ตำรวจแม่น้ำฮัน ซีซั่น 1

วันที่วางจำหน่าย: 13 กันยายน 2023
ช่องรับชม: ดิสนีย์+ ฮอตสตาร์
เรื่องย่อ : พบกับซีรีส์สืบสวนสอบสวนเกาหลีเรื่องใหม่จาก Disney+ Hotstar บอกเล่าเรื่องราวของทีมตำรวจผู้รักความยุติธรรม ซึ่งมีหน้าที่ดูแลพื้นที่บริเวณแม่น้ำฮันในประเทศเกาหลีใต้ ถึงแม้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง แต่ก็เต็มไปด้วยคดีต่างๆ นั่นเกิดขึ้นมากมาย

สถานีผี อ๊คซู สถานีผีอันดุเดือด

วันที่วางจำหน่าย: 14 กันยายน 2023
ช่องรับชม: วิดีโออเมซอน ไพรม์
เรื่องย่อ : หนังผีเกาหลีที่ฉายให้ชมผ่านสตรีมมิ่ง เล่าเรื่องราวสุดสยองของสถานีรถไฟใต้ดิน “โอกซู” เมื่อพนักงานบริการเผชิญเหตุการณ์สยองที่นั่น เขาจึงขอความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ ให้มาร่วมกันไขปริศนา และค้นหาความจริงเบื้องหลังความลึกลับที่เคยเกิดขึ้น

เรียกค่าไถ่ คู่รักผู้กล้าหาญที่ข้ามโลก

วันที่วางจำหน่าย: 14 กันยายน 2023
ช่องรับชม: โรงหนัง
เรื่องย่อ : เมื่อนักการทูตหนุ่มได้รับมอบหมายให้นำเงินไปช่วยเหลือตัวประกันในเลบานอน เรื่องราวของคนขับแท็กซี่ท้องถิ่นก็เข้ามาเกี่ยวข้อง นำไปสู่ความโกลาหลและการกระทำที่บ้าคลั่ง

หลับลึก หลับใหลอย่างหลอน

วันที่วางจำหน่าย: 14 กันยายน 2023
ช่องรับชม: โรงหนัง
เรื่องย่อ : สามีภรรยาคู่หนึ่งไปคลินิกเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการนอนหลับ หลังจากที่ภรรยากังวลกับพฤติกรรมแปลกๆ ของสามี ซึ่งชอบนอนละเมอตอนกลางคืน ก่อนจะลุกลามบานปลายจนต้องขอความช่วยเหลือจากหมอผี

น้ำผึ้งหวาน

วันที่วางจำหน่าย: 21 กันยายน 2023
ช่องรับชม: โรงหนัง
เรื่องย่อ : โรแมนติกคอมเมดี้เกี่ยวกับนักวิจัยขนมหวานอัจฉริยะ ที่ได้พบกับพนักงานคอลเซ็นเตอร์ของบริษัทเงินกู้แห่งหนึ่ง กลายเป็นเรื่องราวความรักที่สร้างรอยยิ้มระหว่างคนสองคนที่แตกต่างกันมาก

บทเพลงแห่งโจร

วันที่วางจำหน่าย: 22 กันยายน 2023
ช่องรับชม: เน็ตฟลิกซ์
เรื่องย่อ : ภาพยนตร์เกาหลีประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองประเทศ ส่งผลให้ชาวเกาหลีมุ่งหน้าสู่ “กันโด” ในประเทศจีน ที่นั่นเป็นสถานที่รวมตัวของคนเลวที่ต้องปกป้องพวกพ้องของตัวเอง

กังนัมซอมบี้ กังนัมซอมบี้

วันที่วางจำหน่าย: 22 กันยายน 2023
ช่องรับชม: เน็ตฟลิกซ์
เรื่องย่อ : จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฝูงซอมบี้บุกย่านคังนัมของเกาหลีใต้ แต่ “ฮยอนซอก” ยังติดอยู่ในออฟฟิศ? และต้องร่วมมือกับหญิงสาวชื่อ “มินจุง” เพื่อเอาตัวรอดจากอันตรายครั้งนี้

ความชั่วร้ายที่เลวร้ายที่สุด ซีซั่น 1

วันที่วางจำหน่าย: 27 กันยายน 2023
ช่องรับชม: ดิสนีย์+ ฮอตสตาร์
เรื่องย่อ : ซีรีส์แอ็คชั่นเกาหลี เล่าเรื่องราวของ “พัค จุนโม” เจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อตามล่าแก๊งอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่น ต้องเอาชนะแก๊งมาเฟียให้ได้ พร้อมสืบหาต้นตอหลักที่อยู่เบื้องหลังยาเสพติดอันชั่วร้ายนี้

ใครเป็นแฟน?ภาพยนตร์เกาหลีใหม่ และแฟนซีรีส์แห่งดินแดนกิมจิ อย่าลืมจำวันฉายและวันที่สตรีมภาพยนตร์เกาหลีแต่ละเรื่องด้วย จึงไม่พลาดทุกความสนุกของหนังใหม่ประจำเดือนกันยายน 2023

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

Hilary Duff เข้าถึงชีวิตและความรักด้วยความหลงใหล

คนดังที่เกิดในวันนี้: ฮิลารี ดัฟฟ์ อายุ ปี; รันบีร์ กาปูร์ วัย ปี; มิรา ซอร์วิโน, ; จานีน กาโรฟาโล วัย ปี

สุขสันต์วันเกิด: ประเมินสถานการณ์ของคุณและวางแผนการใช้สิ่งที่คุณรู้และทำได้ดีที่สุด การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเงินของคุณเป็นไปได้ แต่ต้องมีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากการล่อลวงและการหลอกลวง เมื่อมีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญ แต่อย่าให้ใครมาควบคุม ใส่ใจต่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และโภชนาการที่เหมาะสม และใช้ชีวิตและความรักด้วยความหลงใหลและทัศนคติเชิงบวก หมายเลขของคุณคือ , , , , , ,

ราศีเมษ ( มีนาคม- เมษายน): ฝึกฝนทักษะและเสริมกำลังในสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ จิตใจที่ชัดเจนและตั้งเป้าหมายจะกระตุ้นให้คุณใช้จุดแข็งในการทำงานและไล่ตามสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกหลงใหล อย่ายุ่งกับแผนของคุณด้วยความต้องการของคนอื่น ดาว

ราศีพฤษภ (0 เมษายน-0 พฤษภาคม): ใช้จินตนาการเพื่อค้นหาวิธีดึงดูดคนรอบข้างให้ยอมรับความคิดและแผนการของคุณ อย่าลังเลที่จะเน้นย้ำถึงความซับซ้อนของทุกการเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ และอย่าลืมขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่คุณรู้สึกมั่นใจว่าจะดำเนินการตามแผนของคุณตามที่ระบุไว้ ดาว

ราศีเมถุน ( พ.ค.-0 มิ.ย.): มองความเป็นไปได้และทุ่มเทพลังให้กับมัน การนำเสนอที่สนุกสนานจะดึงดูดความสนใจของคนที่กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมทีมของคุณ นำเสนอเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ของข้อมูล แต่ไม่เพียงพอที่จะทำให้ใครก็ตามพยายามให้เครดิตไอเดียของคุณ ดาว

มะเร็ง ( มิถุนายน- กรกฎาคม): ปฏิเสธที่จะปล่อยให้ความวุ่นวายรอบตัวคุณมาครอบงำเวลาของคุณ เมื่อมีสิ่งต่างๆ มากมายที่คุณสามารถทำสำเร็จได้ ซึ่งจะทำให้คุณมีความยิ่งใหญ่ ตระหนักถึงความเป็นไปได้และสังเกตว่าสัญชาตญาณของคุณนำคุณไปที่ไหน ดาว

LEO ( ก.ค.- ส.ค.): พบปะพูดคุย นำเสนอบริการ และใช้เสน่ห์ ปฏิเสธที่จะปล่อยให้การตัดสินใจของผู้อื่นทำให้คุณเสียสติหรือทำให้แผนของคุณเสียหาย ทำตามหัวใจของคุณและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การเดินทาง และการดำเนินการตามแผนของคุณ ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่โปรดปราน ดาว

ราศีกันย์ ( ส.ค.- ก.ย.): โอบกอดทุกสิ่งที่เข้ามาขวางทางคุณ การเริ่มต้นใหม่จะทำให้จิตใจคุณลุกเป็นไฟ และทำให้คุณมีความกล้าที่จะใช้จินตนาการเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ทำให้คุณตื่นเต้น อย่าจำกัดวิสัยทัศน์ของคุณ หากวินัยและการทำงานหนักสามารถพาคุณไปสู่ชัยชนะได้ ดาว

LIBRA ( ก.ย.- ต.ค.): เร่งฝีเท้าและทำให้ผู้ชมตื่นตาตื่นใจด้วยความกระตือรือร้นและความสามารถในการทะลุเป้าหมาย ปฏิเสธที่จะปล่อยให้ความคิดเชิงลบของใครบางคนมาทำลายแผนการของคุณ อยู่บนเส้นทางที่มอบความปลอดภัยและไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ดี โรแมนติกและอัปเดตรูปภาพของคุณเป็นที่ชื่นชอบ ดาว

ราศีพิจิก ( ต.ค.- พ.ย.): การผจญภัยสุดสร้างสรรค์จะเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตของคุณ ประเมินไลฟ์สไตล์และเป้าหมายของคุณ แล้วคุณจะพัฒนาแผนที่ตรงตามความต้องการของคุณมากขึ้น ถึงเวลาใช้ชีวิตในแบบของคุณเองและเข้าสู่โปรแกรมระดับลึก โปรแกรมที่ไม่ตรงกับเกณฑ์ของคุณอีกต่อไป ดาว

ราศีธนู ( พ.ย.- ธ.ค.): รับฟังและโต้ตอบด้วยความซื่อสัตย์และข้อเท็จจริง ไม่เช่นนั้นจะมีคนมาท้าทายคุณ ใช้ความระมัดระวังเมื่อต้องรับมือกับคนที่พยายามบงการทางอารมณ์ของคุณ ขึ้นอยู่กับคุณที่จะรับผิดชอบเมื่อจำเป็น ดาว

มังกร ( ธ.ค.- ม.ค.): เลือกเส้นทางที่กระตุ้นจิตใจและสามารถเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันและไปสู่สถานที่ที่มีความสุขได้ เป็นเรื่องปกติที่จะแตกต่างและทำสิ่งต่างๆ ในแบบของคุณ คุณเป็นผู้ควบคุมโชคชะตาของตัวเอง ดังนั้นอย่าปล่อยให้คนอื่นมาขัดขวางคุณ ดาว

ราศีกุมภ์ (0 ม.ค.- ก.พ.): เลี่ยงใครก็ตามที่พยายามเบี่ยงเบนคุณจากทิศทางที่คุณต้องการไป ให้อำนาจตัวเองในการตัดสินใจเพื่อคลายความเครียดและสร้างสถานที่ที่คุณรู้สึกสบายใจที่สุด เดินออกไปจากสิ่งล่อใจ ดาว

ราศีมีน ( ก.พ.-0 มี.ค.): คุณมีแรงผลักดันและไหวพริบในการทำสิ่งของตัวเอง อย่าปล่อยให้การตัดสินใจที่ไม่ดี การคบค้าสมาคมที่ไม่เห็นด้วย หรือการปล่อยตัวมากเกินไปมาทำให้คุณตกต่ำ คิดถึงสิ่งที่คุณกังวล และรายล้อมตัวคุณเองด้วยผู้คนที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ ดาว

วันเกิดเบบี้: คุณมีความกระตือรือร้น ยืดหยุ่น และมีจินตนาการ คุณเป็นคนหุนหันพลันแล่นและมีเสน่ห์

ดาว: หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ทำงานเบื้องหลัง ดาว: คุณสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ แต่อย่าพึ่งผู้อื่น ดาว: มุ่งมั่นแล้วคุณจะบรรลุเป้าหมาย ดาว: ตั้งเป้าให้สูง เริ่มโครงการใหม่ ดาว: ไม่มีอะไรสามารถหยุดคุณได้ ไปหาทอง

เยี่ยมชม Eugenilst.com หรือเข้าร่วม Eugeni บน Twitter/Fcebook/LinkeIn

ต้องการลิงค์ดูดวงรายวันของคุณส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเช้าวันธรรมดาหรือไม่? ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว Coffee Brek ฟรีของเราที่ mercurynews.com/newsletters หรือ estbytimes.com/newsletters

สมยศ ไม่ลาออก สรุปผลงานสมาคมฟุตบอล 8 ปี พร้อมส่งต่อความยั่งยืน : PPTVHD36

นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เล่าเรื่องราวที่สมาคมรู้จักการเดินทางมานานกว่า 8 ปี ภายใต้การบริหารภายใต้ชื่อ “The Untold Story of FA Thailand” ส่วนเรื่องลากออกไปยังไม่มีแผนเพราะยังมีเรื่องต้องจัดการ

พลตำรวจเอก ดร.สมยศ พุ่มม่วง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เล่าถึงเรื่องราวที่สมาคมอยากบอก อยากบอก และอยากมอบให้กับคนที่รักฟุตบอลไทย ได้รู้เรื่องราวการเดินทางกว่า 8 ปี ภายใต้การบริหารงานในชื่อ “The Untold Story of FA Thailand” ซึ่งเผยถึงการวางรากฐาน โครงสร้างฟุตบอลมีด้านใดบ้าง? ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปองค์กรให้เป็นสากล ขับเคลื่อนโครงสร้างของฟุตบอล

สมาคมฟุตบอลทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ HOUSE OF THAI FOOTBALL

สมาคมฟุตบอลไทยยอมรับว่างบประมาณยังมีจำกัด

สมาคมฟุตบอลแจงการจัดทำงบการเงินปี 2565

สร้างมาตรฐานใหม่ทั้งหลักสูตรฟุตบอลไทย โค้ช อคาเดมี การแข่งขันฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ฟุตบอลเยาวชน ลีกฟุตบอลอาชีพ และคัดเลือกนักฟุตบอลรุ่นต่อไปติดทีมชาติซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของสหพันธ์ฟุตบอล

ประเด็นเสวนา : พ.ต.อ. พล.อ.สมยศ ยันวันนี้ไม่แปลกใจเลยที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เพราะยังมีงานที่ต้องทำ ขณะเดียวกันก็นึกถึงวันแรกที่ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งเพราะมันมาโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่ได้รับการส่งต่อจากสมาคมเดิม ซึ่งเป็นการท้าทายที่จะเข้ามาและอาสาทำงานต่อไป ใช้เงินตัวเอง 45 ล้านบาท รีโนเวทอาคารเก่า 40 ปี กกท. เป็นสำนักงานสมาคมฟุตบอล

ส่วนหวังทีมชาติไทยจะชนะไม่ได้ แต่ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นรากฐานของวงการฟุตบอล และถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฟุตบอลเมื่อ 108 ปีที่แล้วที่ทีมชาติไทยต้องมีรากฐานที่ดี จะสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ จะต้องมีบุคลากรฟุตบอลที่พร้อมรองรับมาตรฐานเดียวกันมากกว่านี้ ซึ่งในระดับโค้ช มีการเพิ่มจำนวนโค้ชในระดับ Pro License, Elisense B License และ C License นอกจากนี้ สโมสรยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาอาชีพด้วย เพื่อเป็นนิติบุคคลให้ถูกต้อง อีกทั้งในเรื่องของ VAR ถือเป็นประเทศแรกในอาเซียน ใช้มาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว

ส่วนเรื่องทีมชาติไทย ที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญทุกชุด โดยร่วมมือกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

ขณะที่ในเรื่องการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลระดับชาติแบบครบวงจรก็สามารถเซ็นสัญญาสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติที่เข้าข่ายของฟีฟ่า ได้ครอบครองบนพื้นที่กว่า 140 ไร่ ของกรมธนารักษ์ ตำบลแพรกษา สมุทรปราการ จังหวัด. เพื่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลระดับชาติแบบครบวงจรโดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากโครงการ FIFA Forward 3.0 หรือประมาณ 100 ล้านบาท โดย พ.ต.อ. พล.อ.สมยศ ที่ฝากข้อความถึงผู้ที่มาสานต่อโครงการดังกล่าวข้างต้น

นายปฏิพัทธ์ สุภาพงษ์ เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทีมชาติไทยได้รับความสนใจจากสื่อมากขึ้นผ่านการร่วมมือกับสื่อใหม่ๆ แบรนด์ และวงดนตรีต่างๆ บนแพลตฟอร์มและไลฟ์สไตล์ กับผู้คนให้มากที่สุด

นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์สารคดี Grow Together โครงการที่สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับวงการฟุตบอลไทย ที่พร้อมมอบให้กับผู้ที่รักฟุตบอลไทยและผู้ที่จะเข้ามาบริหารสมาคม สามารถพัฒนางานต่อไป และเพิ่มเติมส่วนที่ยังต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อความยั่งยืนต่อไป

มุมมองที่แตกต่างของการ์ตูน MAGA Messiah | ความคิดเห็น

สำหรับทุกคนที่ดูการ์ตูน MAGA Messiah และมองดูขุ่นเคือง ฉันจะบอกกับพวกเขาว่าฉันเห็นการ์ตูนเรื่องนี้ด้วย และฉันก็เข้าใจได้ชัดเจนว่าคุณมาจากไหน และในฐานะคริสเตียน ฉันเข้าใจได้ง่ายว่าทำไมคุณถึงอารมณ์เสีย

ฉันเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับคุณและสมาชิกคริสตจักรของคุณที่คิดเช่นนั้น

สำหรับฉัน มันแสดงถึงความลุ่มลึกที่น่ารังเกียจมากกว่า ทั้งอัตตา ความเกลียดชังผู้หญิง และอดีตประธานาธิบดีที่ถูกกีดกันทางศีลธรรม การแสดงโลดโผนไม่มีขีดจำกัดที่เขาจะต้องลดระดับลงเพื่อระดมเงิน

ตัวอย่างเช่น การ์ดซื้อขายที่ดูถูก ไร้สาระ และไร้สาระ เขาทำเงินได้นับล้านจากการ์ดเหล่านั้นโดยแอบอ้างตัวเองว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ นักบินรบ ฮีโร่ฟุตบอล และนักสู้รางวัล พูดคุยเกี่ยวกับการ์ตูน!

อย่าลืมภาพมักกะโรนีอันโด่งดังที่คนปกติส่วนใหญ่คงจะรู้สึกละอายใจอย่างยิ่งที่เขาเคยดูดคนจนให้ส่งเงินให้เขาหลายล้านคน เป็นเรื่องตลก!

การแสดงผาดโผนที่ไร้สาระเหล่านี้คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงฐาน MAGA ที่ถูกล้างสมองของเขา ในฐานนั้น ฉันไม่ได้แค่พูดถึงการเหยียดเชื้อชาติ เกลียดชังคนรักร่วมเพศ ต่อต้านชาวยิว และตอนนี้ คุณสามารถสรุปได้ว่าพลเมืองที่ต่อต้านคาทอลิกในประเทศนี้ แต่คุณยังสามารถรวมไปถึงการทำงานหนัก จิตใจดี ผู้คนทุกเชื้อชาติ คริสเตียน ที่ถูกล้างสมองด้วย

การแสดงโลดโผนเหล่านี้ทำให้ฉันป่วยจริงๆ พวกเขาถูกเขาโกหกและในระดับสูงสุดของรัฐบาล หรือที่เรียกว่าสื่อข่าว

สำหรับฉันนั่นเป็นการล้อเลียนการ์ตูน MAGA Messiah

แต่สิ่งที่คุณจะไม่เคยเห็นคือการ์ดสะสมของ Trump Messiah! อดีตประธานาธิบดีจะไม่มีวันปรับตัวเข้ากับชายผู้มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้บาดเจ็บ ความหิวโหย คนยากจน ผู้พิการทางร่างกาย และผู้ที่ด้อยโอกาสทุกเชื้อชาติ

คนเหล่านี้คือคนที่เขาจะบรรยายและอธิบายว่าเป็น “พวกขี้อิจฉาและขี้แพ้!” คำพูดของเขาไม่ใช่ของฉัน เขาทำแบบนั้นกับวุฒิสมาชิกแมคเคนและกัปตัน ลูอิส อาวิลา ทหารผ่านศึกผู้พิการแขนขาที่ได้รับการตกแต่งอย่างสูง ซึ่งการปรากฏตัวบนรถเข็นทำให้อดีตประธานาธิบดีไม่พอใจมาก เขาบอกกับนายพลมิลลีย์ว่า “ทำไมคุณถึงนำคนแบบนั้นมาที่นี่ ไม่มีใครอยากเอา เห็นอย่างนั้น” ตามคำบอกเล่าของนายพลมิลลีย์ “อย่าปล่อยให้ Avila อยู่รอบตัวฉันในที่สาธารณะอีก”

เช่นเดียวกับที่ฉันรู้จักเจ้าหน้าที่ของ CourierTraveler พวกเขาจะไม่มีวันใส่การ์ตูน MAGA Messiah ลงในกระดาษ ถ้าพวกเขาคิดว่าผู้คนคิดว่าพวกเขากำลังดูหมิ่นพระเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเราที่เสียสละบนไม้กางเขน ไม่เคย! แม้ว่านั่นเป็นวิธีที่บางคนเอามันไปก็ตาม

ผมจะลงท้ายด้วยการพูดว่า ให้พวกเราคนใดก็ตามที่ได้พูดหรือทำอะไรที่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือแม้แต่จงใจเป็นคนแรกที่จะโดนหิน

ฉันขอให้คุณคงการสมัครของคุณไว้ CourierTraveler เป็นธุรกิจในท้องถิ่นที่ดีเยี่ยมที่คอยแจ้งข้อมูลให้เราทราบเป็นอย่างดี พวกเขายังสนับสนุนชุมชนทางตอนใต้ของรัฐของเรามานานกว่า 100 ปี

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เช่น CourierTraveler ทั่วประเทศนี้มีคุณค่ามากต่อประชาชนในท้องถิ่น เศรษฐกิจในท้องถิ่นของเรา และเป็นกระดูกสันหลังของประชาธิปไตยของเรา ข่าวสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นถือเป็นมาตรฐานที่ดูเหมือนข่าวเคเบิล และอินเทอร์เน็ตไม่เป็นเช่นนั้นอย่างชัดเจน

สร้างโครงเรื่องและเขียนบทให้ฮิตเหมือนซีรีย์เกาหลี

ชีวิตจะประสบความสำเร็จไหมถ้า……..

ไม่มีวุฒิบัตร

ไม่รวย

ไม่เก่งเลย

ไม่มีเพื่อน

ไม่มีประสบการณ์การทำงาน

แต่มีสัมพันธ์กัน!!!!

นี่แหละคำถามของซีรีส์ Misaeng (Incomplete Life) สาวออฟฟิศพิชิตความฝัน หลายคนคิดว่าถ้าเขามีเส้นสายก็น่าจะช่วยให้คุณคว้าโอกาสในชีวิตได้ง่าย แต่ซีรีส์เกาหลีที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนเรื่องนี้ กลับแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมโยงที่จาง เกเร ซึ่งพระเอกของเรื่องนี้ได้รับ มันไม่ได้ทำให้ชีวิตการทำงานของเขาง่ายขึ้นเลย แต่เป็นภาระมากกว่า เมื่อถูกเจ้านายและเพื่อนร่วมงานรังเกียจอย่างรุนแรง เพราะเขาเป็นเพียงคนเดียวในองค์กรระดับชาติที่ยังไม่จบมหาวิทยาลัย เริ่มทำงานช้ากว่าคนวัยเดียวกัน พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ไม่มีทักษะการทำงาน มีแต่ความสามารถเล่นโกได้ ที่ไม่สามารถนำไปใช้ในที่ทำงานได้จึงถูกไล่ออกจากกลุ่ม เหงาและเหงา

เมื่อโปรเจ็กต์ Misaeng ตกไปอยู่ในมือของผู้เขียนบท Yoon Jeong Jeong เธอเกือบจะยอมแพ้กับตัวละครนี้ เพราะฉันไม่รู้ “ต้องทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ”

ซึ่งการถามคำถามแบบนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการเขียนบทละคร และเป็นหลักการสำคัญของการเขียนเล่าเรื่อง

ขณะที่เธอเขียนบทต่อไป เธอพบว่ามีข้อบกพร่องและความไม่สมบูรณ์อยู่ นั่นทำให้ผู้ชมทุ่มสุดใจเพื่อช่วย Zhang Guere เอาชนะการแข่งขันอันดุเดือดในออฟฟิศ

นี่คือสิ่งที่สร้างเสน่ห์ให้กับตัวละคร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเขียนบทละครของ ยุน จอง จอง หนึ่งในผู้เขียนบทที่เก่งที่สุดแห่งวงการซีรีส์เกาหลี

ลบเกร็ดความรู้จากซีรีส์ชื่อดัง Misaeng พร้อมหาทริคในการเขียนบท

มิแซงใช้เป็นกรณีศึกษา เมื่อเธอได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในเวิร์คช็อปเพื่อพัฒนานักเขียนบทโทรทัศน์ชาวไทย โดยนักเขียนบทละครจากสาธารณรัฐเกาหลี “โปรแกรมเข้มข้นนักเล่าเรื่องกับนักเขียนบทมืออาชีพชาวเกาหลี 2023” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสมาคมนักเขียน สคริปต์โทรทัศน์

ยุนจองจองอธิบายว่าความนิยมของมิแซงมาจากการสร้างอารมณ์ร่วมกับผู้ชม โดยถามคำถามว่า มนุษย์สูญเสียอะไร? สู่ระบบที่ใช้กระดาษเหมือนใบปริญญาราคาคน สีสันของเรื่องคือความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานออฟฟิศ ที่มีทั้งความร่วมมือและการต่อสู้กัน ทำให้เกิดการสร้างคุณค่าให้ตัวเองโดยการเหยียบย่ำผู้อื่น มีเสียงหัวเราะและร้องไห้ และไม่มีใครสมบูรณ์แบบ!

3 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของละครเค

เธออธิบายว่าความสำเร็จของซีรีส์เกาหลีนั้นมาจากความไร้ความปรานีของแฟนๆ ชาวเกาหลี ทำให้วงการซีรีส์ตื่นตัวอยู่เสมอ จนเติบโตอย่างรวดเร็วจนไปถึงระดับโลก

ในอดีตซีรีส์เกาหลีถูกดูหมิ่นว่าขายได้เฉพาะในประเทศที่มีวัฒนธรรมการใช้ตะเกียบร่วมกัน เช่น จีนและญี่ปุ่น แต่แล้วแดจังกึมก็กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับนานาชาติ จากนั้นก็มีเรื่องราวตามมาอีกมากมาย เช่น เกมปลาหมึก

อะไรที่ทำให้ K Drama ก้าวไปสู่ระดับโลก?

Media Trust ได้ร่วมกันรวบรวมปัจจัยความสำเร็จของ K Drama ตามความเห็นของนายยุนจงจง

มีความหลากหลายและความแปลกใหม่อยู่เสมอหากคุณเป็นแฟนซีรีส์เกาหลี คงติดอยู่กับเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ ที่มีความเป็นสากลแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของละครเคดราม่าไว้ได้ทั้งหมดจากการมีทีมงานเบื้องหลังที่รับผิดชอบในการค้นคว้ากระแสความสนใจของผู้ชมอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างสคริปต์

สร้างอารมณ์ร่วมกับผู้ชมหรืออารมณ์โดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นผู้ชมหลักของละครเคที่มักมีชีวิตจริงที่อ่อนแอ ในซีรีส์มีการเพิ่มแฟนตาซีโรแมนติก เพิ่มความฉลาดให้กับผู้หญิง มีเรื่องราวการพบรักกับผู้ชายตัวสูง และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เพิ่มความเข้มแข็งให้กับบทบาทของสตรี เป็นสากลและผู้หญิงทั่วโลกสามารถเข้าใจได้

เน้นไปที่ตัวละคร หัวใจของละคร K คือภาพสะท้อนชีวิตของผู้คน ตัวอย่างเช่นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง Hometown cha cha cha ได้รวบรวมตัวละครที่หลากหลาย ทำให้มันมีเสน่ห์และสมดุล ซีรีส์บางเรื่องเชื่อมโยงความรักระหว่างชนชั้นต่างๆ ที่พระและนางต้องฝ่าฟันอุปสรรคจนความรักสมหวัง ในขณะที่บางเรื่องก็มีตัวร้ายร้ายกาจมาก สะท้อนถึงสังคมทุนนิยมที่เอาเปรียบชีวิตของผู้คน เช่น ชนชั้นอิตะวอน เพื่อให้ฝ่ายธรรมะสามารถหาทางเอาชนะมันได้

เธอให้ความสำคัญกับตัวละครมาก ถึงขนาดต้องมีลิ้นชักสำหรับใส่ของคาแรคเตอร์ได้มากมาย เพื่อรอวันที่สุกแล้วจึงนำไปใช้

Yoon Jong Jeong เป็นหนึ่งในนักเขียนบทที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมซีรีส์เกาหลี

ทุกวันนี้อุตสาหกรรมการแสดงของเกาหลีอยู่ในภาวะสงคราม การแข่งขันสูง ทุกโปรเจ็กต์ต้องหานักแสดงที่คุ้มค่าคุ้มราคา

เธอยังมีเทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ชมอีกด้วย ด้วยการสร้างบทนำที่น่าดึงดูด สร้างสถานการณ์และความขัดแย้ง เพื่อให้ตัวละครผ่านการทดสอบในแต่ละสถานการณ์ และเอาชนะปัญหาในใจของตัวเอง สร้างความเห็นอกเห็นใจและความอยากรู้อยากเห็นกับผู้ฟัง ให้รูทตัวละครผ่านการทดลองที่คาดเดาไม่ได้แทน แต่สอดคล้องกับความเป็นจริง

อีกกลยุทธ์หนึ่งคือการสร้างสถานการณ์ (Scenarios) ที่สถานการณ์ต้องไม่ง่าย มีหนาม และซับซ้อน เช่น สื่อที่หลอกลวงผู้อื่นโดยมีเป้าหมายคือการแก้แค้นที่แท้จริง และอารมณ์ของตัวละคร เช่น ล้มลงแล้วลุกขึ้นสู้ ต่อสู้ ฯลฯ

เวิร์คช็อปครั้งนี้เพื่อพัฒนานักเขียนบทโทรทัศน์ชาวไทย มีนักเขียนบทละครไทยมืออาชีพเข้าร่วมมากมาย ฟังการบรรยายจาก 3 นักเขียนบทละครจากสาธารณรัฐเกาหลี:

• คุณยุนจอง จุง (มิแซง)

• คุณฮเยจิน ปาร์ค ( Café MINAMDANG )

• คุณแจอึน คิม (Iris / Bad Guy / Iris สำหรับภาพยนตร์)

นักเขียนบทละคร 3 คนจากสาธารณรัฐเกาหลี

สร้างคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายคฑาทัต บุษปเกตุ นายกสมาคมนักเขียนบทโทรทัศน์ ตอกย้ำจุดกำเนิดความร่วมมือและความสำเร็จ ในการออกแบบหลักสูตรที่เข้มงวดมานานหลายปี เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและพัฒนาการสร้างสรรค์บทโทรทัศน์ไทยต่อไป เพื่อให้มีวิธีเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้โดดเด่นและกระตุ้นให้เกิดการติดตามจากผู้ฟัง

การฝึกอบรมในแต่ละปีสามารถเพิ่มจำนวนนักเขียนบทโทรทัศน์ที่มีความรู้และความเข้าใจในทักษะการเขียนบท ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนในปีนี้ที่มุ่งเน้นการยกระดับการผลิตละครไทยสู่ระดับสากล ส่งเสริมกระบวนการเล่าเรื่องและเขียนบทโทรทัศน์นั่นคือ

ประโยชน์ต่อผู้คนและสังคม มีเนื้อหาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีศิลปะในการเล่าเรื่อง (Storytelling) ในรูปแบบใหม่

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ธนกร กล่าวว่า เราสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตในประเทศไทย ซึ่งมีหลายโครงการที่จะดำเนินการ สำหรับโครงการวันนี้ตั้งเป้าผลิตนักเขียนใหม่ปีละ 25 คน และจะดันงานจริงเป็น 5 คนต่อปี และค่อยๆ เพิ่มเป็น 10-15 คน เราต้องการให้คนสามารถทำสื่อเป็นอาชีพได้ ได้ถูกพัฒนาเป็นหนังสั้น เป็นต้น

“เกาหลีมีแผนการที่ไม่อาจคาดเดาได้มาก หักมุมอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งเขาเก่งมาก จริงๆ แล้วคนไทยก็ทำได้แต่อาจจะต้องมีเทคนิคบ้าง ที่ต้องเรียนรู้จากต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ถือเป็นทางลัด คัดลอกไม่ได้ แต่เรียนรู้ได้” ดร.ธนกร กล่าว

พระจันทร์เต็มดวงในราศีเมษ กันยายน 2566: ความหมายโหราศาสตร์และดูดวง

พระจันทร์เต็มดวงเป็นเวลาสำหรับการปล่อยและสละ หากคุณมีส่วนเกินในชีวิต ถึงเวลาที่ต้องระบายทิ้งไป พระจันทร์เต็มดวงเป็นจุดที่เราสามารถปล่อยวางได้ผ่านการทำสมาธิเงียบๆ แลกเปลี่ยนความคิด หรือปฏิบัติธรรม

กันยายน พระจันทร์เต็มดวงใน ราศีเมษ เป็นคำใบ้ทางโหราศาสตร์เพื่อเตือนความทรงจำว่าคุณโตขึ้นมากแค่ไหน ตามโหราศาสตร์ตะวันตก คู่มือพระจันทร์ใหม่และสมบูรณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจรายเดือนเพื่อกำหนดและทบทวนความตั้งใจของคุณ ดวงชะตาของคุณเป็นสัญญาณพื้นฐานสำหรับการไตร่ตรองตนเอง


ต่อไป! ดาวพุธถอยหลังเข้าคลองในราศีกันย์คือ เกือบ จบลงอย่างเป็นทางการแล้ว เช่น อย่างเป็นทางการ. ตรวจสอบแผนภูมิ เนื่องจากเงาหลังการถอยหลังเข้าคลองกำลังจะสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้ 0 กันยายน ถือเป็นการกำจัดที่แสนดี ราวกับว่าการสื่อสารไม่ได้ยุ่งยากอยู่แล้ว Mercury ใน Gtore ก็ต้องทิ้งคำวิพากษ์วิจารณ์และคำวิจารณ์ไปทั่วความรู้สึกดีๆ โชคดีที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตอนจบ ขั้นตอนต่อไป และการแก้ปัญหาจะเริ่มมารวมกันก้าวไปข้างหน้า ทำประโยชน์ให้กับตัวเองอย่างมากและผ่อนคลายไหล่ หายใจเข้าลึกๆ ทางจมูกและทางปาก จากนั้นเอนหลังลงบนเก้าอี้

เพิ่มเติมจาก คอสโมโพลิแทน

ฉันเข้าใจแล้ว ร่างกายของคุณตึงเครียดเพราะคุณอาจจะรู้สึกเครียดเล็กน้อย เมื่อมีราศีกันย์ข้ามผ่าน คุณจะรู้สึกได้ง่ายว่าแรงกดบนผิวของคุณค่อยๆ ซึมลงสู่ชั้นหนังกำพร้าและขัดขวางความยืดหยุ่นของคุณ หายใจลึกๆ อีกครั้ง ความรู้สึกของคุณถูกต้องและสมควรได้รับความสนใจ เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ในราศีตุลย์ผู้เสมอภาคและน่ารักแล้ว จงใช้เวลาและให้ความเห็นอกเห็นใจกับตัวเองบ้าง ลัทธิพอใจ แต่สิ่งดีเลิศเป็นวิธีที่แน่นอนในการหยุดการไหลของคุณ เนื่องจากคุณตั้งใจที่จะดำรงอยู่ มีข้อบกพร่องและทั้งหมด

วันที่ กันยายน 0 เวลา : น. ตามเวลาตะวันออก ดวงอาทิตย์ในราศีตุลย์จะส่องสว่างพระจันทร์เต็มดวงในราศีเมษ พยายามให้พื้นที่ตัวเองในการพูดความจริงที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงโดยไม่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา คุณสามารถมีแต้มทั้งหมดในโลกได้ และอาจใช้ได้จริงด้วย แต่มุมมองที่ดีคืออะไรหากแสดงออกมาไม่ดีหรือถูกบังคับผู้คน? บางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือตรวจสอบอีโก้ของตัวเองและรอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมจึงจะพูดออกมา ตอนนี้อาจจะทำใจให้สบายกับตัวละครหลักในตอนนี้?

อ่านดวงชะตาของคุณตามสัญญาณพระอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงที่กำลังขึ้น อ่านราศีของคุณเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกโดยพิจารณาจากเวอร์ชันของตัวเองที่คุณกำลังเติบโต ราศีที่เพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนถึงสถานะปัจจุบันของคุณ และราศีของคุณเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นเด็กในตัวคุณ หากคุณพบว่าดวงของคุณมีประโยชน์ โปรดแชร์และแท็กฉันบนโซเชียลมีเดีย @monishholmes

ดูดวงของคุณพระจันทร์เต็มดวงในราศีเมษราศีเมษ

ราศีเมษ เอาชนะใจตัวเองซะ อีโก้ของคุณเองอาจเป็นอุปสรรคที่ยากที่สุดและยากที่สุดที่จะเอาชนะได้ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังขวางทางตัวเอง? แทนที่จะตายบนเนินเขา ลองติดต่อและรับความคิดเห็นจากคนที่คุณรัก

ราศีพฤษภ

ราศีพฤษภฟังตัวเอง เมื่อคุณมีช่วงเวลาแห่งการจดจำ ทำไมต้องพูดเฉยๆ และอยู่นิ่งๆ ทำไม? เมื่อคุณตระหนักว่าคุณอยู่ในสภาพขัดสน เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะขอความช่วยเหลือ เมื่อคุณฝึกฝนการเข้าถึงแล้ว การได้สิ่งที่คุณต้องการจะเป็นก็จะง่ายขึ้น

ราศีเมถุน

ราศีเมถุน จัดการอารมณ์ของคุณ เครือข่ายจะมีประโยชน์อะไรหากคุณคลายเน็ตด้วยความโกรธทุกครั้งที่มีคนแสดงท่าที? แน่นอนว่าคุณควรมีขีดจำกัดในแง่ของสิ่งที่คุณอดทนได้ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของขอบเขตไม่จำเป็นต้องเป็นการระเบิดหรือข้อสรุป ระยะทางชั่วคราวก็เพียงพอแล้ว

มะเร็ง

ราศีกรกฎ จงอยู่นิ่งท่ามกลางพายุ คุณคือผลลัพธ์ของน้ำตา หยาดเหงื่อ และความคาดหวัง ระวังการใช้ชีวิตตามจินตนาการของคนอื่น เพียงเพราะว่ามีคนเห็นศักยภาพของคุณไม่ได้หมายความว่าคุณควรทำร้ายตัวเองขณะพยายามได้รับการอนุมัติจากพวกเขา ฝึกฝนการตรวจสอบตัวเองที่รัก

สิงห์

ลีโอ คุณจะฟังใครเมื่อคุณอารมณ์เสีย? บางครั้งคุณอาจกลับไปสู่ความเชื่อโชคลางและความคิดเพ้อฝันเมื่อสูญเสียความรู้ อย่างไรก็ตาม คนรอบข้างอาจมีความเข้าใจอันน่าทึ่งที่จะสอนคุณจากประสบการณ์ คุณเห็นความรู้ออกมาเมื่อคุณรู้สึกเสียใจได้อย่างไร? คุณหันเข้าหรือมองออกไปข้างนอก?

ราศีกันย์

ราศีกันย์ แน่นอนว่าคุณสมควรได้รับความเคารพ ที่รัก เราทุกคนสมควรได้รับความเคารพ คุณสมควรที่จะรู้ว่าสิ่งที่คุณเชื่อนั้นมีคุณค่า ตราบใดที่ความคิดของคุณไม่มีรากฐานมาจากความคลั่งไคล้ หากคุณรู้สึกราวกับว่ามีใครบางคนดูหมิ่นคุณ ให้ช้าลงและค้นหาสาเหตุแห่งความรู้สึกของคุณ เป็นไปได้ไหมที่พวกเขาไม่รู้ว่าความเคารพมีความหมายต่อคุณอย่างไร?

ราศีตุลย์

ราศีตุลย์ มุ่งความสนใจไปที่เธอนะที่รัก แม้ว่าคุณอาจรู้สึกถูกผลักดันให้แสดงตัวต่อผู้อื่น แต่ต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้รับความพึงพอใจจากการให้มากไปกว่าการได้รับ บางทีคุณอาจต้องการเป็นคนที่ไม่เคยมีตัวตนสำหรับคุณ? ความรู้สึกนั้นสูงส่งพอๆ กับความเห็นแก่ตัว กลับไปที่กระดานวาดภาพและฝึกวิปัสสนา

ราศีพิจิก

ราศีพิจิก บางครั้งก็เริ่มต้นที่จิตใจ คุณรู้สึกยังไงบ้างที่รัก? ชอบจริงๆ ร่างกายของคุณเป็นยังไงบ้าง? สังเกตความรู้สึกที่นิ้วมือและอาการปวดบริเวณหลัง เป็นไปได้ไหมที่ร่างกายของคุณอาจกำลังบอกคุณบางอย่าง? วิธีที่เรารับมืออาจดูเหมือนเป็นความรู้สึกไม่สบายทางกาย

ราศีธนู

ราศีธนูมันสนุกจนหมดเลย ใช่แล้ว บางครั้งการจัดการกับข้อบกพร่องของผู้อื่นอาจทำให้เหนื่อยล้าและส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณได้ ในยูโทเปีย ผู้คนจะกระทำสิ่งที่ถูกต้องและจะไม่มีข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้น ยึดตัวเองอยู่กับปัจจุบันและมุ่งเน้นไปที่การโต้ตอบทางสังคมทีละแชท

ราศีมังกร

ราศีมังกร การทุ่มเทตัวเองในการทำงานก็เป็นเรื่องปกติ แค่ทำให้คุณยอมรับความรู้สึกของตัวเอง คุณอาจพบว่าการจัดการกับความเครียดโดยให้ความเครียดประเภทต่างๆ แก่ตัวเองสามารถเติมเต็มได้ ค่าล่วงเวลาสามารถสร้างรายได้เสริมได้ และฉันค่อนข้างแน่ใจว่าไม่มีใครเคยร้องไห้เกี่ยวกับการมีเงินมากเกินไป เพียงให้แน่ใจว่าคุณกำลังเผชิญและไม่ละเลยความต้องการของคุณ

ราศีกุมภ์

ราศีกุมภ์ ความก้าวหน้าครั้งต่อไปของคุณอาจถูกเขียนไว้สำหรับคุณ สิ่งที่คุณกำลังมองหา ฉันสัญญาว่าคุณจะมีหนังสือสำหรับเรื่องนั้น แทนที่จะโวยวายและรู้สึกติดอยู่กับที่ ให้เดินทางผ่านความคิดของคนอื่นเพื่อเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญอะไรอยู่ มีคนบันทึกไว้ว่าจะผ่านมันไปได้อย่างไร

ราศีมีน

ราศีมีน การร้องไห้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณขาดเป็นวิธีหนึ่งในการประมวลผลอารมณ์ของคุณ การขอความช่วยเหลือและรู้สึกถูกปฏิเสธอาจเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่เลวร้ายที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พาตัวเองออกไปข้างนอกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย! มุ่งเน้นไปที่การค้นหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ และไว้วางใจว่าคุณจะสามารถลุกขึ้นยืนได้เสมอ การนิ่งเฉยเป็นเพียงสภาวะชั่วคราวเท่านั้น

โหราจารย์

Monish “Six” Holmes เป็นนักโหราศาสตร์และปริญญาโทสาขาสังคมสงเคราะห์ (MSW) ซึ่งครอบคลุมเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ และความเป็นอยู่ที่ดี เธอสำเร็จการศึกษา MSW จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ซึ่งเธอเชี่ยวชาญด้านประเด็นสังคมร่วมสมัย นอกเหนือจากงานเขียนแล้ว Monish ยังเป็นผู้ก่อตั้ง Blck Women Being ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสื่อที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพ จิตวิญญาณ และความยุติธรรม
ติดตามเธอบน YouTube

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด vs คริสตัล พาเลซ ผลฟุตบอลสด ผลบอลสด 27/09/2023


คาเซมิโร่ทั้งยิงและจ่ายบอล

การแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพ รอบ 3 อดีตแชมป์ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะ คริสตัล พาเลซ ในบ้าน ผลฟุตบอลสด 3-0 ในวงการฟุตบอลวันนี้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยิงสองประตูติดต่อกันในครึ่งแรกจากลูกยิงของอเลฮานโดร การ์นาโช่ และลูกโหม่งของคาเซมิโร่

ก่อนครึ่งหลัง คาเซมิโร่ แอสซิสต์เปิดเกมให้ อ็องโตนี่ มาร์กซิยาล ยิงประตูปิดกรอบให้ปีศาจแดงคว้าชัยด้วยสกอร์ 3-1

ลูกทีมของผู้จัดการทีม เอริค เทน ฮาก ทะลุเข้ารอบ 4 คาราบาวคัพ ได้สำเร็จตามเป้าหมาย รอพบผู้แข่งขันจากการออกสลากที่จะจัดขึ้นหลังเกมสุดท้ายของรอบที่ 3 ในวันที่ 28 กันยายน 2566

พรีวิวคาราบาว คัพ : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด vs คริสตัล พาเลซ

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด – ยังคงมีปัญหานักเตะบาดเจ็บมากมายเช่นเคย แต่รายการนี้คาดว่าเอริก เทน ฮาก จะมีการหมุนเวียนผู้เล่นสำรองอย่างอเลฮานโดร คาร์นาโช่, ฮันนิบาล หรือจอนนี่ อีวาน ส

พาเลซ – ผู้เล่นตัวหลักก็บาดเจ็บหนักเช่นกัน คาดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมไม่มากนักจากเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุด โดยมี เอเบเรชี่ เอเซ่ เป็นผู้บังคับบัญชาเช่นเคย ขณะที่ ไทริค มิทเชล และ มาร์ค เกฮี คุมหลังเจ้าบ้าน

ส่วนผลฟุตบอลคู่นี้ที่พบกัน 5 นัดหลังสุด แมนฯ ยูไนเต็ด ชนะ 2 เสมอ 2 พาเลซ ชนะ 1

เด็ดขาด: ปีศาจแดงกำลังร้อนแรง